Menu

NEWS

Share on facebook
Facebook 0
Share on twitter
Twitter
Share on telegram
Telegram
Share on google
Google+ 0
Share on print
Print

Slider

NEWS

รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้องคดี

Publications

รายงานข้อเสนอแนะต่อการคุ้มครองผู้ใช้สิทธิและเสรีภาพเพื่อการมีส่วนร่วมในประเด็นสาธารณะจากการถูกฟ้องคดี

OUR WORK

การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ หรือ “การฟ้องคดีปิดปาก” คือ การฟ้องร้องคดีเพื่อตอบโต้ หยุด หรือลงโทษการพูดหรือการถกเถียงในสาธารณะที่จะเป็นโทษกับเอกชนเหล่านั้น ส่วนใหญ่การฟ้องคดีไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อแสวงหาความยุติธรรมอันเป็นสาระสำคัญ (substantial merit) หรือไม่ต้องการผลชนะทางคดี แต่เป็นการฟ้องคดีเพื่อก่อให้เกิดภาระและความเสียหาย จนทำให้เป้าหมายหยุดพูดในประเด็นสาธารณะไปในที่สุด

สิทธิที่จะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว ถือเป็นสิทธิที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคล และเกี่ยวพันสิทธิที่จะได้รับการพิจารณาคดีอย่างเป็นธรรมอีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่ามีความผิด (The Presumption of Innocent)

ปัจจุบันการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ.2558 พบว่าประชาชนมีอุปสรรคเรื่องการไม่อนุมัติช่วยเหลือเรื่องการปล่อยตัวชั่วคราวด้วยเหตุผลว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเป็นผู้กระทำความผิด ซึ่งคำวินิจฉัยในลักษณะดังกล่าวเป็นอุปสรรคขัดขวางประชาชนในการเข้าถึงสิทธิในการปล่อยตัวชั่วคราวและขัดต่อหลักการสิทธิที่จะได้รับการสันนิษฐานไว้ก่อนว่าเป็นผู้บริสุทธิ์

สิทธิการมีทนายความเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมซึ่งประเทศไทยได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา