เกี่ยวกับเรา

เกี่ยวกับเรา

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักกฎหมาย ทนายความและคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งในทางวิชาการและการใช้มาตรฐานทางกฎหมาย เช่น การดำเนินคดียุทธศาสตร์ การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและนโยบาย โดยหวังร่วมกันว่าจะสามารถสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม

วิสัยทัศน์

เป็นพื้นที่รวมของนักกฎหมาย ทนายความและคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมถึงการขับเคลื่อนและเผยแพร่แนวคิด นโยบาย กฎหมาย เพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นที่ยอมรับในสังคม

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
  2. ส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่สิทธิมนุษยชนให้เป็นที่ยอมรับในสังคม ให้ประชาชนตื่นตัว และยึดถือปฏิบัติตามหลักการสิทธิมนุษยชน
  3. เสริมสร้างนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายนักสิทธิมนุษยชนให้กว้างขวาง มีสถานะและบทบาทเป็นที่ยอมรับในสังคม
  4. ส่งเสริมและคุ้มครองการเข้าถึงความยุติธรรม สิทธิเสรีภาพของประชาชนและสิทธิมนุษยชน ตลอดจนสามารถร้องเรียน ดำเนินมาตรการทางกฎหมาย ฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อปกป้องคุ้มครองสิทธิมนุษยชน รวมทั้งรับมอบอำนาจดำเนินคดี หรือดำเนินการใด ๆ ในทางกฎหมาย แทนบุคคลต่าง ๆ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สนส.
  5. ส่งเสริมการรณรงค์และผลักดันนโยบายและกฎหมาย ด้านสิทธิมนุษยชน
  6. ร่วมมือกับภาครัฐและภาคประชาสังคม เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สนส.

ภารกิจงาน

งานเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย

จัดอบรมเสริมสร้างแนวคิดและศักยภาพของสมาชิกสมาคมฯ ซึ่งมีทั้งนักกฎหมาย ทนายความสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายการทำงานอื่นๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางกฎหมายรวมทั้งการทำงานกับอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเปิดมุมมอง สร้างความเข้าใจการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และการบูรณาการการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนโดยการเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาของชุมชน

งานคดียุทธศาสตร์

ดำเนินการทางคดีเพื่อช่วยเหลือคดีด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน โดยทำงานร่วมกับนักกฎหมายและทนายความโดยใช้กระบวนการพิจารณาคดีและกฎหมาย เพื่อสร้างให้เกิดบรรทัดฐานทางกฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน

งานวิชาการและรณรงค์

เป็นแหล่งฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนและการศึกษาวิจัย พิจารณากฎหมายและร่างกฎหมายตลอดจนผลักดันการใช้และการตีความกฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน ใช้งานวิชาการสนับสนุนงานคดี เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในทางวิชาการและในการดำเนินคดีและสื่อสารประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขไปสู่สาธารณะ สร้างการเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนในสังคม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนทางสังคมต่อไป

%d bloggers like this: