คู่มือประชาชน: เรื่องการคุกคามด้วยการฟ้องคดีปิดปาก (SLAPPs)

คู่มือประชาชน: เรื่องการคุกคามด้วยการฟ้องคดีปิดปาก (SLAPPs)

ประชาชนทุกคนไม่ว่าจะมีเพศ อายุ ศาสนา หรือประกอบอาชีพใดก็ตามสามารถตกเป็นเป้าหมายของการฟ้องปิดปากเพื่อให้ยุติการมีส่วนร่วมทางสังคม หรือการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ทั้งสิ้น ทั้งนี้การยุติบทบาทการมีส่วนร่วม ไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างตรงจุด อีกทั้งส่งผลกระทบร้ายแรงต่อการพัฒนาความเป็นประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม

เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ผู้ใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจึงได้จัดทำ คู่มือประชาชน เรื่องการคุกคามด้วยการฟ้องคดีปิดปาก (SLAPPs) ฉบับนี้ขึ้น โดยเนื้อหาประกอบด้วย

บทที่ 1 การฟ้องปิดปาก คืออะไร

  • คำนิยาม
  • วิธีตรวจสอบว่าคดีที่ถูกแจ้งความเป็นการฟ้องปิดปากหรือไม่
  • ความเสียหายและผลกระทบของคดีฟ้องปิดปาก

บทที่ 2 วิธีป้องกันตัวเองจากการถูกฟ้องปิดปาก

  • รู้สิทธิของตัวเอง
  • พูดความจริง

บทที่ 3 ทำอย่างไรเมื่อถูกฟ้องปิดปาก 
บทที่ 4 ร่วมพัฒนากลไกป้องกันการฟ้องปิดปาก

  • ข้อกังวลของกลไกป้องกันการฟ้องปิดปากที่มีอยู่ในปัจจุบัน
  • ร่วมสร้างกลไกป้องกันการฟ้องปิดปาก