ขอให้รัฐบาลทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปกป้องคุ้มครองผู้ร่วมชุมนุมจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ

ขอให้รัฐบาลทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปกป้องคุ้มครองผู้ร่วมชุมนุมจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ

จดหมายเปิดผนึก ขอให้รัฐบาลทำหน้าที่เอื้ออำนวยให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปกป้องคุ้มครองผู้ร่วมชุมนุมจากการถูกคุกคามทุกรูปแบบ

นับตั้งแต่ที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกได้จัดชุมนุม เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2563 ที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย เพื่อเรียกร้องต่อรัฐบาลให้ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตย และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนและหลักการสิทธิมนุษยชน ทำให้มีการเคลื่อนไหวทางการเมืองของกลุ่มนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ

อย่างไรก็ตาม ภายใต้การออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องของนักเรียน นิสิตนักศึกษาและประชาชนดังกล่าว เจ้าหน้าที่รัฐ ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือน และโดยเฉพาะเจ้าหน้าตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ ได้มีการพยายามปิดกั้นสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียน นิสิตนักศึกษาในรูปแบบต่างๆ เป็นจำนวนกว่า 63 กรณี

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ในฐานะองค์กรกฎหมายที่ทำงานปกป้องและส่งเสริมการรับรองคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและสิทธิในกระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย มีความเห็นว่าการดำเนินกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การแสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ โดยมิได้ยุยงหรือสนับสนุนให้เกิดความรุนแรง เป็นเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบและปราศจากอาวุธ ถือเป็นสิทธิที่ได้รับการรับรองไว้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง และอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งเป็นสนธิสัญญาที่รับรองสิทธิในการมีส่วนร่วมของเด็ก เสรีภาพในการแสดงออกรวมถึงการชุมนุมอย่างสันติ และมีความห่วงกังวลเกี่ยวกับปิดกั้นและคุกคามการสิทธิเสรีภาพ ในการชุมนุมโดยสงบของผู้ร่วมชุมนุมในวันที่ 19 กันยายน 2563 ที่จะจัดขึ้นที่สนามหลวง และการชุมนุมที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในการนี้ สมาคมฯ ขอเรียกร้องต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ในการเอื้ออำนวยและดูแลให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปกป้องคุ้มครองผู้ร่วมชุมนุม จากการถูกคุมคาม โดยเฉพาะผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กและเยาวชน ดังนี้

  1. ขอให้ข้าราชการครู ข้าราชการพลเรือนในโรงเรียน และสถาบันการศึกษา ปกป้อง คุ้มครองและเคารพสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของนักเรียน นักศึกษา โดยให้เปิดพื้นที่ให้สถานศึกษาสามารถเป็นที่ดำเนินกิจกรรมในการแสดงออกได้ตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรับรองไว้ และหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่ไทยได้ลงนามไว้ รวมทั้งการจัดให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษาเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียน นิสิตนักศึกษาในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

  2. ขอให้รัฐบาล โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบ เอื้ออำนวยและดูแลให้การชุมนุมเป็นไปโดยสงบและปกป้องคุ้มครองผู้ร่วมชุมนุมจากการถูกคุมคาม โดยเฉพาะผู้ชุมนุมที่เป็นเด็กและเยาวชน และยุติการคุกคามในรูปแบบต่างๆ เยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาที่ออกมาใช้สิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการแสดงออกอย่างสันติโดยเฉพาะการถูกคุกคามโดยการกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือ

 [iLaw]