จดหมายเปิดผนึกขอให้สภาทนายความยกคำกล่าวหาของนายอภิวัฒน์ กรณีขอให้ลบชื่อนายอานนท์ นำภา ออกจากทะเบียนทนายความ

จดหมายเปิดผนึกขอให้สภาทนายความยกคำกล่าวหาของนายอภิวัฒน์ กรณีขอให้ลบชื่อนายอานนท์ นำภา ออกจากทะเบียนทนายความ

จดหมายเปิดผนึกขอให้สภาทนายความยกคำกล่าวหาของนายอภิวัฒน์ ขันทอง

กรณีขอให้ลบชื่อนายอานนท์ นำภาออกจากทะเบียนทนายความ

จากกรณีนายอภิวัฒน์ ขันทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และทนายความประจำสำนักกฎหมาย อ.อัมพร ณ ตะกั่วทุ่งและเพื่อน ได้ยื่นเรื่องขอให้สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ลบชื่อนายอานนท์ นำภา ทนายความด้านสิทธิมนุษยชน ออกจากทะเบียนทนายความ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 โดยให้เหตุผลว่านายอานนท์มีพฤติกรรมเข้าข่ายละเมิดข้อบังคับสภาทนายความฯ จากการปราศรัยที่มีเนื้อหายุยง ปลุกปั่น บิดเบือน และล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ถนนราชดำเนิน เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 โดยก่อนหน้านี้นายอภิวัฒน์ ขันทอง ได้เข้าแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษนายอานนท์ นำภา ในความผิดตามมาตรา 116 และมาตรา 215 แห่งประมวลกฎหมายอาญา จากเหตุการณ์เดียวกันไว้แล้วที่ สน.สำราญราษฎร์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2563 คดีอยู่ระหว่างการดำเนินการในชั้นพนักงานสอบสวน

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และบุคคลท้ายจดหมายท้ายจดหมายนี้ มีความเห็นว่าการที่สภาทนายความโดยคณะกรรมการมรรยาททนายความจะลบชื่อทนายความออกจากทะเบียนได้ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 52 (3) นั้น ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ. 2528 มาตรา 51 วรรคสอง กล่าวคือ ต้องปรากฏว่าทนายความฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับที่สภาทนายความตราขึ้น แต่เมื่อพิจารณาข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ. 2529 ทั้งฉบับ ก็ไม่ปรากฏว่าเหตุผลตามที่นายอภิวัฒน์ ขันทอง กล่าวอ้างนั้น อยู่ในข้อบังคับสภาทนายความว่าด้วยมรรยาททนายความฯ ข้อใด อันจะเข้าเงื่อนไขให้มีการลบชื่อนายอานนท์ออกจากทะเบียนทนายความได้ อีกทั้งคดีความที่นายอภิวัฒน์ ขันทอง กล่าวอ้างถึงนั้น อยู่ในชั้นพนักงานสอบสวน ยังมิได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลแต่อย่างใด ซึ่งนายอภิวัฒน์ ขันทอง ที่เป็นทั้งทนายความประจำสำนักกฎหมาย อ.อัมพร ณ ตะกั่วทุ่งและเพื่อน และเป็นถึงกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ควรจะทราบดีว่ากรณีของนายอานนท์ยังไม่เข้าเงื่อนไขการขาดคุณสมบัติในการเป็นทนายความตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติทนายความฯ

สมาคมฯ เห็นว่าคำกล่าวหาของนายอภิวัฒน์ ขันทอง ไม่มีพฤติการณ์อันสมควรที่จะให้มีการสอบสวนมรรยาททนายความตามพระราชบัญญัติทนายความฯ มาตรา 65 สภาทนายความฯ จึงสามารถมีคำสั่งยกคำกล่าวหาได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องตั้งคณะกรรมสอบสวนแต่อย่างใด

ที่ผ่านมา นายอานนท์ นำภา ได้ปฏิบัติหน้าที่ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในหลากหลายประเด็น ทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม การคุ้มครองแรงงาน สิทธิในกระบวนการยุติธรรม เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นอันเป็นพื้นฐานสำคัญที่ให้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเข้มแข็งและยั่งยืน ถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ทนายความเพื่อผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพอย่างกล้าหาญ ยืนหยัดปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนสมกับเป็นผู้มีวิชาชีพทนายความ ที่ทนายความควรเอาแบบอย่าง จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสภาทนายความฯ ซึ่งเป็นสถาบันทางกฎหมายที่เป็นที่พึ่งของประชาชน รวมถึงมีบทบาทอย่างสำคัญในการคุ้มครองปกป้องสมาชิกทนายความที่ทำหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความยุติธรรมตลอดมา จะมีคำสั่งยกคำกล่าวหา นายอานนท์ นำภา และ แถลงท่าทีทีชัดเจนในปกป้องสิทธิเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของทนายความและประชาชนในฐานะองค์กรวิชาชีพ และไม่ตกเป็นเครื่องมือทางการเมืองของบุคคลใดเพื่อคุกคามทำลายผู้เห็นต่างทางการเมือง

ด้วยความเคารพต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชนและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

1. สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
2. สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน
3. กลุ่มรักษ์บ้านแหง
4. กลุ่มนิเวศวัฒนธรรมศึกษา
5. กลุ่มรักษ์อำเภอวานรนิวาส
6. กลุ่มรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย
7. กลุ่มฅนรักษ์บ้านเกิด 6 หมู่บ้าน
8. กลุ่มคนรักษ์บ้านเกิดบำเหน็จณรงค์
9. กลุ่มอนุรักษ์ป่าชุมชนเขาเหล่าใหญ่-ผาจันได
10. คณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนา
11. เครือข่ายประชาชนผู้เป็นเจ้าของแร่
12. โครงการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะด้านทรัพยากรแร่
13. บริษัทสำนักงานกฎหมายนิติโพดาพล จำกัด
14. บริษัท 29 ธานินทร์ จำกัด
15. มูลนิธิศักยภาพชุมชน
16. มูลนิธิผสานวัฒนธรรม
17. มูลนิธิศูนย์ข้อมูลชุมชน
18. มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
19. มูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
20. ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
21. สมาคมส่งเสริมสิทธิมนุษยชนและส่งแวดล้อม
22. สำนักงานจิระศักดิ์กับเพื่อน
23. สำนักงานกฎหมายนิติสัจธรรม
24. สำนักงานกฎหมายสืบศานติ์ โรจนาวรรณ
25. สำนักงานชัยนิจ ทนายความ
26. สำนักงานกฎหมายและภาษาเนติกวี
27. ณฐอร ลอว์ ออฟฟิศ
28. กฤษดา ขุนณรงค์ ทนายความ
29. กาญจนา อัครชาติ ทนายความ
30. กฤษฎางค์ นุตจรัส ทนายความ
31. กรวิชญ์ นาสินเพิ่ม ทนายความ
32. กฤษดายุทธ มังกร ทนายความ
33. กันภัย ใคร่ครวญ ทนายความ
34. กริชแก้ว แก้วพรม ทนายความ
35. กุณฑิกา นุตจรัส ทนายความ
36. กัณรัศจ์ ต้นสุนันท์กุล ทนายความ
37. กรกนก ใจแกล้ว ทนายความ
38. กัณต์พัศฐ์ สิงห์ทอง ทนายความ
39. กิตติ นิลผาย ทนายความ
40. คุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ ทนายความ
41. คอรีเยาะ มานุแช ทนายความ
42. คมสันต์ ปัดสี ทนายความ
43. จิรารัตน์ มูลศิริ ทนายความ
44. จินต์จุฑา บำเพ็ญวัฒนา ทนายความ
45. จำลอง บุญชุม ทนายความ
46. จิรายุ สงวนแก้ว ทนายความ
47. จิรพงษ์ ศิริเมือง ทนายความ
48. จิระศักดิ์ บุณณะ ทนายความ
49. เฉลิมศรี ประเสริฐศรี ทนายความ
50. เชาวลิต อินทร์จันทร์ ทนายความ
51. ชนะจิต รอนใหม่ ทนายความ
52. ชวินโรจน์ ธีรพัชรพร ทนายความ
53. ชาญชัย เชาวนางกูร ทนายความ
54. ชูโชค นิรันดรรัตน์ ทนายความ
55. ว่าที่ ร.ต. ชวนันท์ กนกวิจิตรศิลป์ ทนายความ
56. ซุฟยาน ดือราฮิง ทนายความ
57. โชคชัย อ่างแก้ว ทนายความ
58. ดนตร์ เกษมรัชดารักษ์ ทนายความ
59. เติมพล ทองสุทธิ์ ทนายความ
60. ตรีนาค หิรัญเพิ่ม ทนายความ
61. ถนอมศักดิ์ ระวาดชัย ทนายความ
62. ณัฐาศิริ เบิร์กแมน ทนายความ
63. ณัฐธนัน อนันต์ณัฐศิริ ทนายความ
64. ณัฐฎดนัย กุลธัชยศอนันต์ ทนายความ
65. ณฤดี เจือกิจกำจร ทนายความ
66. ทิตศาสตร์ สุดแสน ทนายความ
67. ว่าที่ ร.ท.ทัศพล มองช่อบิดร ทนายความ
68. ธนาธร ทนานนท์ ทนายความ
69. ธีรพล คุ้มทรัพย์ ทนายความ
70. ธีรพันธุ์ พันธุ์คีรี ทนายความ
71. ธีรดนย์ ปวีณาภรณ์ ทนายความ
72. ธีรภัทร เจริญสุข ทนายความ
73. ธิติพงษ์ ศรีแสน ทนายความ
74. ธำรงค์ หลักแดน ทนายความ
75. นนทวุฒิ ราชกาวี ทนายความ
76. นิธิโรจน์ มาตรา ทนายความ
77. นุชรา สุขแสงบุญ ทนายความ
78. นิติทัช ดาศรี ทนายความ
79. บัดซอบรี แวหะมะ ทนายความ
80. บพิตร ชำนาญเอื้อ ทนายความ
81. ปรีดา นาคผิว ทนายความ
82. ปฐมพงศ์ ไชยพรม ทนายความ
83. ปภพ เสียมหาญ ทนายความ
84. ปกาสิต ไตรยสุนันท์ ทนายความ
85. นฤมล วิไลชนม์ ทนายความ
86. นรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ
87. นีรนุช แสนสุริวงค์ ทนายความ
88. นรินทร์ ภูบาล ทนายความ
89. นิติกร ปุรณะ ทนายความ
90. นิกร เตียงแก้ว ทนายความ
91. เนติ ฐิติรังสี ทนายความ
92. ปริษา เจตสันติ์ ทนายความ
93. ปสุตา ชื้นขจร ทนายความ
94. ปภาวดี สลักเพชร ทนายความ
95. ปวีณา กล่ำทวี ทนายความ
96. ผรัณดา ปานแก้ว ทนายความ
97. ผลินทิพ เอิบรพีพันธ์ ทนายความ
98. พูนสุข พูนสุขเจริญ ทนายความ
99. พงศ์เพชร คงหอม ทนายความ
100. พรพิมล มุกขุนทด ทนายความ
101. พริ้ม บุญภัทรรักษา ทนายความ
102. พนม บุตะเขียว ทนายความ
103. พิชญุตา ธนพิทชัย ทนายความ
104. พงษ์สิทธิ์ นาเมืองรักษ์ ทนายความ
105. เพชร ประชานัย ทนายความ
106. พิษณุพงษ์ อังคณิต ทนายความ
107. พันยุทธ วิเศษปัดสา ทนายความ
108. พงศกรณ์ ตั้งกิตติ์ตระกูล ทนายความ
(ประธานสภาทนายความจังหวัดร้อยเอ็ด )
109. พัฒนะ ศรีใหญ่ ทนายความ
110. พ.ต.ท.พูลวิทย์ ราชธิสาร ทนายความ
111. ว่าที่ ร.ต.หญิงพัสตราภรณ์ ชัยปัญหา ทนายความ
112. ฟองจันทร์ สุขเสน่ห์ ทนายความ
113. ภาวิณี ชุมศรี ทนายความ
114. ภัทรานิษฐ์ เยาดำ ทนายความ
115. ภัทรพงษ์ วรรณพงษ์ ทนายความ
116. ภาสกร สำเนากลาง ทนายความ
117. มนตรี อัจฉริยสกุลชัย ทนายความ
118. มนทนา ดวงประภา ทนายความ
119. มาริสา ปิดสายะ ทนายความ
120. มณีกร ตั้งตรงวานิช ทนายความ
121. มาหามะซูเฟียน ปานาเละ ทนายความ
122. มิศรา สุวรรณนาวิน ทนายความ
123. มานิตา เฮงหรี่ประสพโชค ทนายความ
124. เยาวลักษณ์ อนุพันธ์ ทนายความ
125. ยุพิน เขียวขำ ทนายความ
126. ยุทธพงษ์ เขาสูง ทนายความ
127. ยูฮานี เจ๊ะกา ทนายความ
128. ยอดขุนพล ดลศรี ทนายความ
129. ยิ่งสันต์ ศรีสุยิ่ง ทนายความ
130. รัฐวิทย์ เรืองประโคน ทนายความ
131. รัติกรณ์ สาระภักดี ทนายความ
132. รัฐศักดิ์ อนันตริยกุล ทนายความ
133. โรจนินทร์ พจนศรีทัศน์ ทนายความ
134. ราชศักดิ์ ปัทมสุวรรณ ทนายความ
135. ลดา ตรีศักดิ์ศรีสกุล ทนายความ
136. เลาฟั้ง บัณฑิตเทิดสกุล ทนายความ
137. ลีนา มะห์โมดี ทนายความ
138. วิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความ
139. วินัย พรหมมินทร์ ทนายความ
140. วชิรญาณ์ มานะศิลป์ ทนายความ
141. วทันต์ มโนสุนทร ทนายความ
142. วราภรณ์ อุทัยรังสี ทนายความ
143. วริยา เทพภูเวียง ทนายความ
144. วิบูลย์ บุญภัทรรักษา ทนายความ
145. วีรนันท์ ฮวดศรี ทนายความ
146. วงศกร สารปรัง ทนายความ
147. วริศรา รุ่งทอง ทนายความ
148. วัชระศักดิ์ วิจิตรจันทร์ ทนายความ
149. วีรวัฒน์ อบโอ ทนายความ
150. วิชาญ ทำไร่ ทนายความ
151. วิภาพร แซ่ผู่ ทนายความ
152. วิฑูรย์ แข็งฤทธิ์ ทนายความ
153. วสันต์ วิทยา ทนายความ
154. วัจน์คมกริช ศรีวะรมย์ ทนายความ
155. ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ทนายความ
156. ศศิประภา ไร่สงวน ทนายความ
157. ศุภณัฐ บุญสด ทนายความ
158. ศศินันท์ ธรรมนิฐินันท์ ทนายความ
159. ว่าที่ร.ต. เศรษฐ์ชาญ วิบูลย์เจริญ ทนายความ
160. ศาสตรา อัศวแสงพิทักษ์ ทนายความ
161. ศุภวัส ทักษิณ ทนายความ
162. ศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย ทนายความ
163. ศิริขวัญ ลาภภิญโญ ทนายความ
164. สมชาย หอมลออ ทนายความ
165. ส.รัตนมณี พลกล้า ทนายความ
166. สุรชัย ตรงงาม ทนายความ
167. สุมิตรชัย หัตถสาร ทนายความ
168. สุริยงค์ คงกระพัน ทนายความ
169. สุภัทรา นาคะผิว ทนายความ
170. สุพรรษา มะเหร็ม ทนายความ
171. สุธาสินี วโรธรรม ทนายความ
172. สุทธิเกียรติ คชโส ทนายความ
173. สุธาวัลย์ บุญมาก ทนายความ
174. สุทธิเกียรติ ธรรมดุล ทนายความ
175. สุภาวดี สายวารี ทนายความ
176. สุรพล บุญแซม ทนายความ
177. สันติชัย ชายเกตุ ทนายความ
178. สิทธิพร สุริวงศ์ ทนายความ
179. สัญญา เอียดจงดี ทนายความ
180. แสงชัย รัตนเสรีวงษ์ ทนายความ
181. เสนัชย์ ทองประดิษฐ์ ทนายความ
182. สิทธิชัย แซ่กี่ ทนายความ
183. เสนีย์ ไชยเสนีย์ ทนายความ
184. สนั่น จิตสุภาพ ทนายความ
185. สมนึก เนติวานิชกุล ทนายความ
186. สุลักษณี ศิริอัศวณิชากร ทนายความ
187. สมฤทธิ์ เชียงราบ ทนายความ
188. สัญญา นิติเชาวนันท์ ทนายความ
189. สมชัย นิจอนันต์ชัย ทนายความ
190. สมาน ชุ่มชื่น ทนายความ
191. เสรีวัฒน์ ศรีโยหะ ทนายความ
192. อนุวัตร เอกทัศน์ ทนายความ
193. โอฬิสา ด้วงเพียร ทนายความ
194. อธิวัฒน์ เส้งคุ่ย ทนายความ
195. อภิวัฒน์ สาระภักดี ทนายความ
196. อำพร สังข์ทอง ทนายความ
197. อับดุลเลาะห์ หะยีอาบู ทนายความ
198. อับดุลกอฮา อาแวปูเต๊ะ ทนายความ
199. อัมรินทร์ สายจันทร์ ทนายความ
200. อานนท์ แก้วกอง ทนายความ
201. ว่าที่ ร.ต. อัมรินทร์ บุบผา ทนายความ
202. อัมรินทร์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ทนายความ
203. อนุภัทร ภัทราวิวัฒน์ ทนายความ
204. อดิศร แก้วกันหา ทนายความ
205. เอกรินทร์ เขียนแก้ว ทนายความ
206. อุดร สาวิกันย์ ทนายความ
207. อภิภู ตั้งตน ทนายความ
208. อาบีบุสตา ดอเลาะ ทนายความ
209. กนกพร จันทร์พลอย นักกฎหมาย
210. เกื้อ เจริญราษฎร์ นักกฎหมาย
211. กฤต แสงสุรินทร์ นักกฎหมาย
212. กามารียะห์ สาแล๊ะ นักกฎหมาย
213. ขรรค์เพชร ชายทวีป นักกฎหมาย
214. เขมชาติ ตนบุญ นักกฎหมาย
215. จันทิมา ตรีเลิศ นักกฎหมาย
216. ฐิติรัช สร้อยสุวรรณ นักกฎหมาย
217. ดรุณี ไพศาลพานิชย์กุล นักกฎหมาย
218. ทศพล ทรรศนกุลพันธ์ นักกฎหมาย
219. ทิพสุดา ญาณาภิรัต นักกฎหมาย
220. ธันย์ชนก เชาวนทรงธรรม นักกฎหมาย
221. ธรธรร การมั่งมี นักกฎหมาย
222. นัทมน คงเจริญ นักกฎหมาย
223. นิจนิรันดร์ อวะภาค นักกฎหมาย
224. บงกช ดารารัตน์ นักกฎหมาย
225. บัณฑิต หอมเกษ นักกฎหมาย
226. ประดิษฐา ปริยแก้วฟ้า นักกฎหมาย
227. ปรีดา ทองชุมนุม นักกฎหมาย
228. ปราณี บุญปลูก นักกฎหมาย
229. ปรียาภรณ์ ขันกำเนิด นักกฎหมาย
230. เพ็ญพิชชา จรรย์โกมล นักกฎหมาย
231. พิชชาพร สุทธิรอด นักกฎหมาย
232. พิมพ์ฉัตร เพิ่มพูน นักกฎหมาย
233. พสธร อ่อนนิ่ม นักกฎหมาย
234. พนิตพิชา ใต้แสงทวีธรรม นักกฎหมาย
235. พุทธิณี โกพัฒน์ตา นักกฎหมาย
236. วันเฉลิม ศรีวิเชียร นักกฎหมาย
237. วรัญญา เกื้อนุ่น นักกฎหมาย
238. วัชลาวลี คำบุญเรือง นักกฎหมาย
239. วัลย์นภัสร์ เจนร่วมจิต นักกฎหมาย
240. ภาสกร ญี่นาง นักกฎหมาย
241. มึดา นาวานาถ นักกฎหมาย
242. ลืมหอม สายฟ้า นักกฎหมาย
243. ศรัณย์ จงรักษ์ นักกฎหมาย
244. โศภิต ชีวะพานิชย์ นักกฎหมาย
245. สงกรานต์ ป้องบุญจันทร์ นักกฎหมาย
246. สนธยา โคตรปัญญา นักกฎหมาย
247. สนธยา ตั้วสูงเนิน นักกฎหมาย
248. สุรพงษ์ กองจันทึก นักกฎหมาย
249. สุดารัตน์ จงสุขกลาง นักกฎหมาย
250. สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ นักกฎหมาย
251. อมมิกา คำทุม นักกฎหมาย
252. อังคณา อนุจร นักกฎหมาย
253. อชิชญา อ๊อตวงษ์ นักกฎหมาย
254. อิสระพงศ์ เวียงวงษ์ นักกฎหมาย
255. อัชฌา สงฆ์เจริญ นักกฎหมาย
256. อิศสิยาภรณ์ อินทพันธุ์ นักกฎหมาย
257. วรภัทร วีรพัฒนคุปต์ กลุ่ม Non-Binary Thailand
258. ชฎาพร ชินบุตร
259. ชยางกูร วรรักษา
260. นฤมล กาญวงษา
261. ธัญญารัตน์ เพ็งลาภ
262. ธนกฤต โต้งฟ้า
263. วัชราภรณ์ วิฤทธิ์ชัย
264. สุรีรัตน์ ตรีมรรคา
265. สุวิทย์ กุหลาบวงษ์
266. อนุชา วินทะไชย

 

[pdf-embedder url=”https://naksit.net/wp-content/uploads/2020/08/จดหมายเปืดผนึกทนายอานนท์-200820.pdf” title=”จดหมายเปืดผนึกทนายอานนท์ 200820″]