อุปสรรคการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม

อุปสรรคการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม


กองทุนยุติธรรม จัดตั้งขึ้นโดยมีเจตนารมณ์เพื่อลดช่องว่าง ลดความเหลื่อมล้ำ ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมเสมอภาคกัน โดยให้การช่วยเหลือประชาชนในการดำเนินคดี, การขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลย, ช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือผู้ได้รับผลกระทบจากการถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน และการให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน สิ่งเหล่านี้ถูกระบุไว้ในพระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558

ตามปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ทุกคนเสมอภาคกันตามกฎหมาย และมีสิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองของกฎหมายเท่าเทียมกันโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติใด และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 กำหนดว่า

บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน

กองทุนยุติธรรมซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐจึงมีจุดมุ่งหมาย เพื่อคุ้มครองช่วยเหลือคนยากจนและผู้ด้อยโอกาส คุ้มครองผู้ถูกล่วงละเมิดสิทธิและเสรีภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับคนยากไร้ เดือดร้อนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมให้ได้รับความยุติธรรม

ทั้งนี้จากการบังคับใช้พระราชบัญญัติกองทุนยุติธรรม พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2559 ปรากฏมีประเด็นและอุปสรรคในการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม จากกลุ่มทนายความและกลุ่มชาวบ้านซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นผู้เกี่ยวข้องหรืออยู่ในฐานะ “ผู้ขอรับความช่วยเหลือ”

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้รวบรวมประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงกองทุนยุติธรรม เพื่อจัดทำเป็นฐานข้อมูล เผยแพร่ต่อสาธารณะ ตลอดจนนำไปสู่การเป็นข้อเสนอแนะ สำหรับการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะได้นำเสนอผ่านช่องทางเว็ปไซต์ https://naksit.net/ และทางเพจ Facebook : Human Rights Lawyers Association เชิญชวนผู้สนใจร่วมติดตามค่ะ