ประกาศเปิดรับสมัครผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ประกาศเปิดรับสมัครผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2563

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) หรือ HRLA เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักกฎหมาย ทนายความและคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งในทางวิชาการและการใช้มาตรฐานทางกฎหมาย โดยเฉพาะการดำเนินคดียุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม และปัจจุบันสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้จดทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมายเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เพื่อให้การดำเนินงานของ สนส. บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ สนส. จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 1 อัตรา โดยพิจารณาจากราละเอียดดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2. มีความรู้ ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม
3. สามารถทำงานได้เต็มเวลา และสามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
4. สามารถพูด ฟัง อ่านเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก
5. หากมีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการองค์กรตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติเฉพาะ

1. มีวิสัยทัศน์และความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางานของ สนส.
2. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และปรับตัวให้เข้ากับสภาพสังคมที่มีความท้าทายด้านสิทธิมนุษยชน
3. สามารถสื่อสารประเด็นสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะได้ดี มีประสิทธิภาพ
4. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆได้

ขอบเขตงานของผู้อำนวยการ

1. จัดทำแผนงานและโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบายของ สนส.
2. บริหารงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการของ สนส.
3. ประสานงาน ติดตามการทำงานและประเมินผลของทุกโครงการ
4. ประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับคณะกรรมการ
5. รับผิดชอบและติดตามรายงานของเจ้าหน้าที่
6. วางระเบียบการทำงานใน สนส.โดยปรึกษาร่วมกับคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
7. ประสานงานกับบุคคลและองค์กรภายนอกทั้งในและต่างประเทศ
8. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานทุกรอบไตรมาสเสนอต่อคณะกรรมการ
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร วันที่ 1- 31 ตุลาคม 2563

ขั้นตอนการสมัคร

ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษาและการทำงาน มายัง hrla2008@gmail.com หรือ Fax. 02-275 3954 หรือทางไปรษณีย์ที่ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 111 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

สนส. จะพิจารณาจากเอกสารการสมัครที่ท่านส่งมา โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการติดต่อกลับไปเพื่อนัดสัมภาษณ์

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เบอร์โทรศัพท์ 02-275 3954

อีเมล hrla2008@gmail.com

หรือ Facebook page: Human Rights Lawyers Association