[หนังสือ] ร้องเรียนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

[หนังสือ] ร้องเรียนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ที่ สนส.33/2564

17 มีนาคม 2564

เรื่อง ร้องเรียนการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพของประชาชน

เรียน     1. ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

สิ่งที่ส่งมาด้วย      สำเนาหนังสือของนายอานนท์ นำภา ฉบับลงวันที่ 16 มีนาคม 2564

 

ตามที่ปรากฏข้อความของนายอานนท์ นำภา จำเลยของศาลอาญา ซึ่งถูกขังไว้ตามหมายขังของศาลอาญาระหว่างการพิจารณาคดี โดยถูกขังไว้ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครรายละเอียดปรากฏตามหนังสือดังกล่าวที่ส่งมาด้วย

เนื่องจากตามหนังสือที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ได้มีเนื้อหาข้อความโดยสรุปว่า ระหว่างเวลา 21.30 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2564 ถึงเวลา 02.30 น. ของวันที่ 16 มีนาคม 2564 ในระหว่างที่นายอานนท์ นำภา กับพวกถูกต้องขังตามหมายขังระหว่างการพิจารณาคดีของศาลอาญาอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร มีกลุ่มบุคคลไม่ทราบชื่อแต่งกายเป็นเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้บุกเข้าไปในห้องขังเพื่อนำตัวนายอานนท์กับพวกออกไปจากห้องคุมขังโดยอ้างว่าจะนำไปตรวจโรคโควิด 19รายละเอียดปรากฏตามหนังสือดังกล่าวที่ส่งมาด้วยแล้ว

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนและมารดาของผู้ต้องขังที่ถูกอ้างถึงตามหนังสือดังกล่าวมีความกังวลใจในข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างยิ่ง จึงได้ทำหนังสือฉบับนี้มาถึงท่านในฐานะผู้รับผิดชอบเพื่อได้โปรดพิจารณาดำเนินการตรวจสอบ  หาข้อมูลข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจตามกฎหมายเพื่อให้เกิดความถูกต้องและเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของบรรดาผู้ต้องขังที่ถูกระบุไว้ตามหนังสือดังกล่าวโดยเร็ว เพื่อให้เป็นไปตามหลักการคุ้มครองของสิทธิผู้ถูกกล่าวหา ที่ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์รวมทั้งเพื่อให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยทั่วไปที่อาจจะต้องประสพกับการดำเนินการในกรณีเช่นเดียวกับกรณีดังกล่าว ซึ่งหากข้อความตามหนังสือที่ส่งมาด้วยเป็นความจริง ย่อมถือได้ว่าเจ้าพนักงานของรัฐได้ดำเนินการอันเป็นความผิดต่อกฎหมายบ้านเมือง ผิดต่อหลักรัฐธรรมนูญ และเป็นการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของประชาชนอย่างร้ายแรง

จึงเรียนมาเพื่อได้โปรดพิจารณาดำเนินการโดยด่วน เนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นกรณีเร่งด่วนอันอาจทำให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายและชีวิตของผู้ที่ประสพเหตุดังกล่าวในหนังสือที่ส่งสำเนามาพร้อมหนังสือนี้แล้ว และขอได้โปรดแจ้งการดำเนินการต่าง ๆ ให้แก่สมาคม ฯ และมารดาของผู้ต้องขังทั้งหมดโดยเร็ว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวคอรีเยาะ มานุแช)

นายกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

มารดาของอานนท์ นำภา

มารดาของนายพริษฐ์ ชิวารักษ์

มารดาของนายจตุภัทร บุญภัทรรักษา

มารดาของปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล

[pdf-embedder url=”https://naksit.net/wp-content/uploads/2021/03/หนังสือร้องเรียนถึงปธ-กสม.และรมตยุติธรรม.pdf”]