ชวนนักกฎหมาย/ทนายความเข้าร่วมกิจกรรม H-RIDERS CAMP : กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก

ชวนนักกฎหมาย/ทนายความเข้าร่วมกิจกรรม H-RIDERS CAMP : กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก

ชวนนักกฎหมาย ทนายความ เข้าร่วมกิจกรรม H-Riders Camp เราจะมาชวนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และปฏิติการทางกฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก ซึ่งเป็นประเด็นสิทธิมนุษยชนที่ถูกจำกัดอย่างมากในสถานการณ์ปัจจุบัน มีประชาชน นักศึกษา นักกิจกรรม และชาวบ้านที่ลุกขึ้นมาใช้เสรีภาพในการแสดงออกในการต่อสู้เพื่อปกป้องสิทธิของชุมชนถูกปิดกั้นและถูกดำเนินเป็นจำนวนมาก

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 27 ตุลาคม 2560 จำนวน 25 คนเท่านั้น

ผู้สนใจ สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ https://goo.gl/forms/NXVJw5vuoq2LTWbq1  จะมีการคิดเลือกและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมวันที่ 29 ตุลาคม 2560 ทางหน้าเพจ facebook : Human Rights Lawyers Association และ Website : https://naksit.net/th

ฟรีค่าเข้าร่วม ค่าอาหาร และค่าที่พัก ตลอดงาน
สอบถามรายละเอียดหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ 089-090-7593 (คุณน้ำหวาน ฝ่ายดูแลผู้สมัครร่วมโครงการ)

 

โครงการและกำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ H-RIDERS CAMP

หัวข้อ : กฎหมายเกี่ยวกับเสรีภาพในการแสดงออก

วันที่ 3-4-5 พฤศจิกายน 2017 ณ โรงแรมทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพมหานคร

หลักการและเหตุผล

ด้วยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนยังคงเดินหน้าผลิตนักกฎหมายที่มีอุดมการณ์เพื่อสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่องเพื่อไปสู่จุดหมายของการเกิดวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย บริบททางการเมืองยังเป็นปัจจัยที่ท้าทายต่อการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน สั่นคลอนวิถีทางไปสู่จุดหมายของสมาคมฯ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเป้าหมายการทำงานของสมาคมฯ ที่ยังคงเป็นกลุ่ม นักศึกษากฎหมาย นักกฎหมาย ทนายความ กลุ่มอาชีพที่ล้วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรม ซึ่งก็ถูกนักวิชาการอธิบายถึงสภาพการในตอนนี้ว่าอยู่ในยุค “ตุลาการภิวัฒน์” (judicial review) ปรากฏการณ์ที่ศาลเข้าไปมีบทบาทมากขึ้นในการนำประเด็นทางการเมืองที่ศาลไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวมาตัดสิน เช่น เรื่องการเมือง สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม ผู้พิพากษามีความอิสระในการตัดสินน้อย แต่มีบทบาทมากขึ้นในทางการเมือง ปัญหาที่เกี่ยวโยงกันในมิติเชิงสังคมที่ซับซ้อน การตีความกฎหมายที่ไม่ได้คำนึกถึงหลักการสิทธิมนุษยชน ทำให้ปัญหาทางสังคมไม่ได้รับการแก้ไข และข้อกฎหมายไม่ได้ทำหน้าที่คุ้มครองสิทธิของประชาชนอย่างที่ควรจะเป็น การสร้างนักกฎหมายทนายความที่เข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนเพื่อทำหน้าที่ท้วงติงและเป็นหูตาในการตรวจตราข้อกฎหมายหรือคำพิพากษาให้เอื้อต่อประชาชนเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่ง และยังคงต้องทำไปอย่างต่อเนื่องซึ่งการเปลี่ยนแปลงอาจจะมาถึงในอีก 5-6 เจนาเรชั่น(generation) นั่นเป็นความหวังระยะยาว แต่ในระยะสั้นยังหวังเห็นนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่จะลุกขึ้นมากปกป้องสิทธิมนุษยชน มาเป็นหนึ่งในคณะทำงานในการให้ความช่วยเหลือทางคดี หรือสนับสนุนองค์ความรู้ทางวิชาการให้กับสมาคมฯเพื่อเผยแพร่ไปยังสังคมส่วนรวม เป็นหนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่จะสั่งสมเก็บไปเรื่อยๆ  ให้เกิดนักกฎหมายสิทธิ์รวมถึงคนในสังคมที่เข้าใจและตระหนักเรื่องสิทธิ์เพิ่มจำนวนขึ้นมามากพอที่จะสร้างความเปลี่ยนแปลงแก่สังคมไทย เป็นการจัดตั้งมวลชนความคิดทางหนึ่ง ให้มวลชลนั้นสนับสนุนหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นฉันทามติ

การจัดอบรมในครั้งนี้จะส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องกฎหมายที่จะไม่อธิบายแยกส่วนของเนื้อหามันจะถูกอธิบายอย่างผสมกลมกลืนไปกับประเด็นปัญหาทางสังคมที่เกิดขึ้นจริง เกี่ยวโยงกันทั้งหมดทั้งในเชิงการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เรื่องเสรีภาพในการแสดงออก เป็นหลักสิทธิขั้นพื้นฐานสำหรับมนุษย์ทุกคน เสรีภาพทางความคิดการแสดงออกทางความคิด และการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับความแตกต่างอย่างสันติ โดยในครั้งนี้จัดให้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายและแลกเปลี่ยนกับผู้เข้าร่วม และยังส่งเสริมให้มีการทดลองปฏิบัติการในการทำงานทั้งในเชิงการฝึกทำคดี การฝึกคิดทำกิจกรรมรณรงค์ การฝึกให้คำปรึกษาทางกฎหมายในประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกอย่างอิสระ

วัตถุประสงค์

  1. ทนายความที่เข้าร่วมอบรม เข้าใจแนวคิดสิทธิมนุษยชนกับการใช้กฎหมายในการดำเนินคดีด้านสิทธิมนุษยชน
  2. ทนายความที่เข้าร่วมอบรม ได้เรียนรู้ทักษะการทำคดีสิทธิมนุษยชน
  3. เกิดทนายความนักสิทธิมนุษยชนรุ่นใหม่ ที่สนใจมาให้ความช่วยเหลือในการทำคดีสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆเพิ่มขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

สร้างแรงจูงใจให้กับนักกฎหมาย,ทนายความ ที่ยังไม่มีประสบการณ์ในการทำคดีหรือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในประเด็นปัญหาสิทธิมนุษยชน ให้ตระหนักและเห็นความสำคัญของปัญหาดังกล่าวซึ่งบทบาททั้งสองในฐานะวิชาชีพที่มีความใกล้ชิดกระบวนการยุติธรรมจะเป็นตัวช่วยที่สำคัญในการผลักดันประเด็นเหล่านี้ให้ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง

กลุ่มเป้าหมาย

นักกฎหมาย และ ทนายความที่ยังไม่เคยมีประสบการณ์การทำคดีสิทธิมนุษยชน ประมาณ 25 คน

เปิดรับสมัครทั่วไป  คัดเลือกจากใบสมัคร

ผู้รับผิดชอบโครงการ

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

ระยะเวลา  3  วัน

สถานที่จัดกิจกรรม

โรงแรมทาวน์ อิน ทาวน์ จ.กรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

08.30-09.00 น.          ลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบกิจกรรม

09.00-09.15 น.           เปิดงานและชี้แจงจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม

09.15-11.00 น.            ตัวตนคนทำงานสิทธิ พบปะนักกฎหมายทนายความรุ่นใหม่ แนะนำตัวและพูดถึงแรงจูงใจในการทำงาน รวมถึงผู้เข้าร่วมทุกท่านแนะนำตัวเอง เพื่อทำความรู้จักกันและกัน

11.00-12.00 น.           “ทำไมจึงต้องเป็นห่วงเป็นใย และ หวงสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกขนาดนั้น ?”

โดย สุมิตรชัย หัตถสาร ศูนย์พิทักษ์และฟื้นฟูสิทธิชุมชนท้องถิ่น

12.00-13.00 น.           พักรับประทานอาหาร

13.00-14.00 น.           สิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกภายในประเทศและระหว่างประเทศ

โดย ศิริกาญจน์ เจริญศิริ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

14.00-15.00 น.           กฎหมาย และ สถานการณ์เสรีภาพในการชุมนุม ในยุค คสช

โดย อัมรินทร์ สายจันทร์ มูลนิธินิติธรรมสิ่งแวดล้อม

15.00-16.00 น.           กฎหมาย และ เสรีภาพในการแสดงออกทางออนไลน์

โดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์ โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน

16.00-16.45น.           กิจกรรมใบแจ้งภารกิจที่ 1   ผู้เข้าร่วมต้องถูกแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย ตามจำนวนผู้เข้าร่วม เพื่อส่งตัวแทนมารับโจทย์ภารกิจที่ต้องทดลองปฏิบัติ

17.00น.                   รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

 

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2560

09.00-10.00น.         กิจกรรมเครียร์ภารกิจที่ 1 แต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอการทำภารกิจที่ได้รับจากกิจกรรมก่อนหน้า แต่ละกลุ่มมีเวลานำเสนอกลุ่มละ 10 นาที และอภิปรายร่วมกัน

10.00-10.15น.           พัก/รับประทานอาหารว่าง

10.15-12.00น.           กลไกการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกภายในประเทศและระหว่างประเทศ

โดย ณัฐาศิริ เบิร์กแมน มูลนิธิผสานวัฒนธรรม และ ภัทรานิษฐ์ เยาดำ พูนสุข พูนสุขเจริญ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

12.00-13.00น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.           หลักการสอบข้อเท็จจริงและข้อควรระวังในคดีเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพการแสดงออก

โดย จันทร์จิรา จันทร์แผ้ว สมาชิกทนายความสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

14.00-14.45น.            กิจกรรมภารกิจที่ 2  แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วม จำนวน 5 กลุ่ม เพื่อส่งตัวแทนมารับคดีที่ต้องแต่ละกลุ่มรับผิดชอบ โดยในแต่ละคดีจะมีทนายพี่เลี้ยงที่มีประสบการณ์ในคดีสิทธิมนุษยชนคอยช่วยวางแผน          สำหรับการสอบข้อเท็จจริงจากตัวความ ในเวลาอันจำกัดเพียง 30 นาทีสำหรับการวางแผนเตรียมคำถามให้ได้ข้อมูลมากที่สุด

14.45-18.00น.           กิจกรรมภารกิจที่ 3  แต่ละกลุ่มจะมีเวลาเพียง 40 นาที สำหรับการสอบข้อเท็จจริง และสมาชิกในกลุ่มที่รับผิดชอบคดีนั้นๆเท่านั้นจะมีสิทธิสอบข้อเท็จจริง เผื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเตรียมคดีทั้งในฐานะทนายโจทก์และทนายจำเลย

ซึ่งจะมีคดีดังเกี่ยวกับสิทธิและเสรึภาพในการแสดงออก เช่น

คดีการชุมนุมหน้าหอศิลป์ คดีเสรีภาพในการชุมนุม คดีการรณรงค์ประชามติ

คดีละเมิดอำนาจศาล คดีแพ่งเกี่ยวกับการฟ้องหมิ่นกับผู้ที่ออกมาคัดค้านการสร้างเหมืองแร่  และอื่น  ๆ

18.00-19.00น.           รับประทานอาหารเย็น

19.00-20.00น.           ละครการว่าความและศาลทหารจำลอง พิจารณาคดีเสรีภาพในการแสดงออก

โดย ทีม ILAW

 

กิจกรรมวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560

08.00-12.00น.           กิจกรรมเคลียร์ภารกิจที่ 2-3   แต่ละกลุ่มนำเสนอแนวทางการทำคดี ทั้งแนวทางสำหรับเป็นทนายโจทก์ แนวทางสำหรับเป็นทนายจำเลย แต่ละกลุ่มนำเสนอกลุ่มละ 40 นาที  และร่วมแลกเปลี่ยนกับทนาย

สัญญา เอียดจงดี สมาชิกทนายความนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

คุ้มเกล้า ส่งสมบูรณ์ ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน

12.00-13.00น.           พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.00น.           สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน  พื้นที่สำหรับการทำงานเพื่อความยุติธรรมทางสังคม

จะเปิดพื้นที่เชิญชวนผู้เข้าร่วมที่สนใจ ทำงานเขียนเชิงวิชาการ บทความ ในประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกป้อง หรือละเมิดสิทธิมนุษยชนเพื่อเผยแพร่  หรือ        สื่อวีดิทัศน์อื่น งานโครงการ งานรณรงค์ การเข้าสังเกตคดีที่สมาคมฯ ให้ความช่วยเหลือ

*และสำคัญที่สุดคือการเชิญไปลงพื้นที่ไปสัมผัสกับสถานที่จริง ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิชุมชน กลุ่มชาติพันธุ์ คดีสิ่งแวดล้อม และอีกหลากหลายประเด็น เฉพาะผู้เข้าร่วมในกิจกรรมนี้เท่านั้น !!

14.00-14.30น.           รับเกียรติบัตร และถ่ายรูปเป็นที่ระลึก และเดินทางกลับ

 

**กิจกรรมและเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม /มีอาหารว่างและเครื่องดื่มบริการระหว่างกิจกรรมฟรี