รับสมัครนักกฎหมายเข้าอบรมหลักสูตรทักษะการว่าความคดีสิทธิมนุษยชน

รับสมัครนักกฎหมายเข้าอบรมหลักสูตรทักษะการว่าความคดีสิทธิมนุษยชน

โครงการอบรมหลักสูตรทักษะว่าความคดีสิทธิมนุษยชน
ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2560

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนพยายามสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนและบริบทปัญหาทั้งหมดที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงสังคมและกฎหมาย และเพื่อให้เห็นภาพการทำงานจริงของการทำงานให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายในประเด็นดังกล่าว จึงเห็นว่า การได้ลงไปในพื้นที่การทำงานจริง การได้ทดลองปฏิบัติ การได้นำความรู้ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้และการเผชิญกับข้อท้าทายกับทัศนคติในเชิงสังคมนั้นจะช่วยให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนและนำประสบการณ์จากฝึกทดลองปฏิบัตินี้นำไปต่อยอดในการทำงานของตนเอง

วัตถุประสงค์

  1. สร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที่สนใจการทำงานในประเด็นสิทธิมนุษยชน
  2. ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์
  3.  ผู้เข้าร่วมได้เรียนรู้พร้อมฝึกทักษะการทำคดีและว่าความ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

  1. ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนกลุ่มชาติพันธุ์
  2. ผู้เข้าร่วมมีทักษะการทำคดีและการว่าความ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดในงานของตนเองได้

การรับสมัคร

เข้าไปกรอกใบสมัครที่นี่ ใบสมัคร

เปิดรับสมัคร 20-30 พฤศจิกายน 2017
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วม 1 ธันวาคม 2017

รับสมัคร จำนวน 10 ท่าน (คัดเลือกจากใบสมัคร)

คุณสมบัติ

จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต และสนใจงานด้านสิทธิมนุษยชน และพร้อมที่จะเรียนรู้

กำหนดการ

วันที่ 23 ธันวาคม 2560
06.00 น. เดินทางโดยรถตู้ที่สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน
11.00 น. เดินทางถึงบ้านบางกลอย
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น. สอบข้อเท็จเพื่อประกอบแนวทางการทำคดีและเตรียมว่าความ
18.00 น. รับประทานอาหาร
19.00 น. พักผ่อน

วันที่ 24 ธันวาคม 2560
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ลงพื้นที่สำรวจชุมชน
11.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง
12.00 น. ออกจากพื้นที่บ้านบางกลอยไปยังพื้นราบ (โรงแรม)
15.00 น. เดินทางถึงโรงแรม (ให้ผู้เข้าร่วมเตรียมข้อมูล เตรียมคดี และเตรียมว่าความ)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ 25 ธันวาคม 2560
08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
09.30 น. ฝึกว่าความ
12.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 น. ฝึกว่าความ (ต่อ)
15.00 น. เสร็จกิจกรรม เดินทางกลับสมาคมฯ (กรุงเทพมหานคร)

*หมายเหตุ พื้นที่ทำกิจกรรมหมู่บ้านบ้านโป่งลึก – บางกลอยเป็นเขตพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน สถานที่พักและทำกิจกรรม คือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง

ในหมู่บ้านไม่มีไฟฟ้า และน้ำประปา จึงขอความร่วมมือในการเตรียมอุปกรณ์ เครื่องใช้สอยส่วนตัวที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตระหว่างทำกิจกรรม ได้แก่ ผ้าขาวม้า ผ้าถุง รองเท้าแตะ ไฟฉาย แบตตรีสำรอง(Power bank) และเวลากลางคืนจะมีอากาศหนาวเย็น ควรเตรียมถุงเท้า ถุงเท้าและถุงนอน หรือเครื่องแต่งกายที่ให้ความอบอุ่นร่างกาย และแต่งกายชุดลำลองธรรมดาในระหว่างอยู่ในหมู่บ้าน

** หมายเหตุกำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม เปา 095 956 9674