สมัครสมาชิก

สมัครสมาชิก

การเป็นสมาชิกของ สนส. 

สมาชิกของ สนส. มี 3 ประเภท ได้แก่

 1. สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ว่าสัญชาติใดๆ ที่มีความสนใจรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมของ สนส.
 2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักกฎหมาย ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกันในการที่จะร่วมกันทำงานเกี่ยวข้องด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของแต่ละฝ่าย
 3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของ สนส. หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าสัญชาติใดๆ ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการสนส. มีมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก สนส.

 1. เห็นด้วยและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และวิธีการของ สนส.
 2. จ่ายค่าสมาชิกภายในระยะเวลาและอัตราที่กำหนดโดยที่ประชุมใหญ่
 3. เต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของ  สนส.
 4. เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

ในการเป็นสมาชิก สนส. คุณสามารถ :

 1. มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของ สนส.
 2. มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่และสามารถใช้เสียงของคุณโหวตในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สนส.
 3. มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการหรือสมัครเป็นกรรมการ สนส.
 4. มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการทำคดีสิทธิมนุษยชนที่ สนส. จัดขึ้น
 5. สามารถเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครดำเนินกิจกรรมกับ สนส.  และเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในกิจกรรมของ สนส. ได้

การสมัครสมาชิก ท่านสามารถสมัครได้ทั้งทาง ไปรษณีย์ และ E-mail โดย

 • Download ใบสมัครสมาชิก (pdf) หรือ ใบสมัครสมาชิก (word)  และ กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ครบถ้วน
 • แนบสำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมรับรองสำเนา 1 ฉบับ พร้อมรูปถ่ายหน้าตรงไม่สวนแว่นตาดำ จำนวน 2 รูป
 • ยื่นใบสมัครด้วยตนเองและชำระค่าสมาชิก ที่สำนักงาน สนส. หรือสมัครทางไปรษณีย์ พร้อมชำระค่าสมัครสมาชิก ไปที่ บัญชี “สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน” ธนาคารกรุงไทย สาขา รัชดาภิเษกขห้วยขวาง เลขที่บัญชีออมทรัพย์ 091-0-26372-8 และส่งสำเนาการโดนพร้อมใบสมัครไปที่ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) 109 ซอย สิทธิชน ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
 • อัตราค่าสมาชิก จำนวน 100.- และค่าบำรุงสมาคม เป็นรายปี จำนวน 500.- บาท ต่อปี (ค่าสมัครสมาชิกครั้งเเรก 600.- บาท)

การเป็นสมาชิกของผู้สมัครให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ คณะกรรมการ สนส. อนุมัติ โดยให้นายทะเบียนแจ้งมติและการลงทะเบียนรับเข้าเป็นสมาชิกไปยังผู้สมัคร

*ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอีเมล: hrla2008@gmail.com หรือทาง facebook : human rights lawyers association

ขอบคุณที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน

%d bloggers like this: