สมัครสมาชิก

 

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือ สนส. เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเป็นพื้นที่รวมของนักกฎหมาย ทนายความและคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิมนุษยชนรวมถึงการขับเคลื่อนและเผยแพร่แนวคิด นโยบาย กฎหมายเพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นที่ยอมรับในสังคม

การดำเนินการของ สนส. จะเน้นขับเคลื่อนงานกับสมาชิกเพื่อนำไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งสมาชิก สนส. ประกอบด้วยนักกฎหมาย และทนายความที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ

สนส.เป็นองค์กรไม่แสวงกำไร มีรายได้จากเงินบริจาค และเงินบำรุงจากสมากชิกรายปี โดยเงินนั้นจะถูกนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางคดียุทธศาสตร์หรือคดีสิทธิมนุษยชนที่ สนส. รับมาดำเนินการ ซึ่งการดำเนินคดีของ สนส. นั้น จะเน้นขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคม

 

การเป็นสมาชิกของ สนส. 

สมาชิกของ สนส. มี 3 ประเภท คือ

  1. สมาชิกวิสามัญ  ได้แก่ บุคคลหรือนิติบุคคล ไม่ว่าสัญชาติใดๆ ที่มีความสนใจรับข่าวสารและเข้าร่วมกิจกรรมของ สนส.
  2. สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักกฎหมาย ที่มีอุดมการณ์สอดคล้องกันในการที่จะร่วมกันทำงานเกี่ยวข้องด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนในประเด็นต่างๆ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นคณะทำงานของแต่ละฝ่าย
  3. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลที่มีผลงานด้านสิทธิมนุษยชนเป็นที่ประจักษ์ หรือผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำงานของ สนส. หรือผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษา ไม่ว่าสัญชาติใดๆ ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการสนส. มีมติให้เชิญเข้ามาเป็นสมาชิก

 

คุณสมบัติของการเป็นสมาชิก สนส.

  1. เห็นด้วยและปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และวิธีการของ สนส.
  2. จ่ายค่าสมาชิกภายในระยะเวลาและอัตราที่กำหนดโดยที่ประชุมใหญ่
  3. เต็มใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมของ  สนส.
  4. เฉพาะสมาชิกสามัญเท่านั้นต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์

 

ในการเป็นสมาชิก สนส. คุณสามารถ :

⇒ มีสิทธิเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการของ สนส.

⇒ มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่และสามารถใช้เสียงของคุณโหวตในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปีของ สนส.

⇒ มีสิทธิเลือกตั้งกรรมการหรือสมัครเป็นกรรมการ สนส.

⇒ มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกี่ยวกับการทำคดีสิทธิมนุษยชนที่ สนส. จัดขึ้น

⇒ สามารถเข้าร่วมเป็นอาสาสมัครดำเนินกิจกรรมกับ สนส.  และเข้าร่วมเป็นคณะทำงานในกิจกรรมของ สนส. ได้

ฯลฯ

 

การสมัครสมาชิก 

ผู้สนใจสมัครสมาชิกของ สนส. สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครได้ที่ > คลิกที่นี้  (ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ)

และร่วมบริจาคสนับสนุนค่าสมาชิก 100 บาท (จ่ายครั้งเดียวเมื่อแรกเข้า) และค่าบำรุงรายปี ปีละ 500 บาท โดยสามารถโอนเงินผ่านบัญชี : Human Rights Lawyer Association ธนาคารกรุงไทย เลขที่  0910263728 (ท่านที่สมัครผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถแนบหลักฐานการบริจาคมากับไฟล์ใบสมัครดังกล่าวได้เลย)

สำหรับท่านที่ไม่สะดวกกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ สามารถดาวโหลดใบสมัครได้ที่ > คลิกที่นี้  จากนั้น กรุณาส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐานการบริจาคสนับสนุนค่าสมาชิก พร้อมทั้งเขียนชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ อีเมล์ หรือที่อยู่ ส่งที่อีเมล hrla2008@gmail.com  หรือส่งแฟกซ์ที่หมายเลข 02 275 3954 หรือส่งไปรษณีย์มาที่ : สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 109 ซอยสิทธิชน ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

*ใบเสร็จรับเงินไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้*

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาอีเมล: hrla2008@gmail.com หรือทาง facebook : human rights lawyers association

 

ขอบคุณที่เข้ามาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราเพื่อสร้างสรรค์สังคมที่เคารพสิทธิมนุษยชน