งานเครือข่าย

ส่งเสริมและสนับสนุนงานเครือข่าย ซึ่งมีทั้งนักกฎหมาย ทนายความสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายการทำงานอื่นๆ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ความเข้าใจด้านสิทธิมนุษยชน นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางกฎหมาย

งานเครือข่ายการศึกษาเพื่อสิทธิมนุษยชน

การทำงานกับอาจารย์และนักศึกษา คณะนิติศาสตร์ในมหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเปิดมุมมอง สร้างความเข้าใจการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และการบูรณาการการเรียนการสอนสิทธิมนุษยชนโดยการเชื่อมโยงกับประเด็นปัญหาของชุมชน

งานห้องเรียนกฎหมายมีชีวิต

ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้กฎหมายบนพื้นฐานของปัญหาจริง  เพื่อให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ทั้งด้านการปฏิบัติ การเรียนรู้ภายใจจิตใจ และการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยงกฎหมายกับหลักการสิทธิมนุษยชนและนิติธรรมได้

งานวิชาการและรณรงค์

เป็นแหล่งฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนและการศึกษาวิจัย พิจารณากฎหมายและร่างกฎหมายตลอดจนผลักดันการใช้และการตีความกฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน ใช้งานวิชาการสนับสนุนงานคดี เผยแพร่องค์ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนเพื่อทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายทั้งในทางวิชาการและในการดำเนินคดีและสื่อสารประเด็นปัญหาและแนวทางแก้ไขไปสู่สาธารณะ สร้างการเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนในสังคม เพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนทางสังคมต่อไป

งานคดียุทธศาสตร์

ดำเนินการทางคดีเพื่อช่วยเหลือคดีด้านสิทธิมนุษยชนให้กับประชาชน โดยทำงานร่วมกับนักกฎหมายและทนายความโดยใช้กระบวนการพิจารณาคดีและกฎหมาย เพื่อสร้างให้เกิดบรรทัดฐานทางกฎหมายที่คำนึงถึงหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชนเป็นพื้นฐาน

ติดต่อสอบถาม

สนใจกิจกรรมของเรา โปรดติดต่อ