ประชาสัมพันธ์งาน “เสวนาสถานการณ์การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย”

ประชาสัมพันธ์งาน “เสวนาสถานการณ์การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย”

“คดี SLAPPs คือการดำเนินคดีที่มีลักษณะเป็นยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหยุด ลงโทษ หรือการต่อต้านการใช้สิทธิทางการเมือง ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการพูด การร้องเรียน เสรีภาพในการแสดงออก (freedom of expression) ในการชุมนุม (freedom of assembly) และการสมาคม (freedom of association) เกี่ยวกับประเด็นสาธารณะ โดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้มุ่งเอาชนะ แต่มุ่งลดทอนทรัพยากร และข่มขู่ให้ผู้ถูกฟ้องยอมยุติบทบาท …”

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “เสวนาสถานการณ์การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมของประชาชนในประเทศไทย” ในวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00-14.00 น. ณ สํานักกลางนักเรียนคริสเตียน

#กำหนดการ

10.00-10.30 น. ลงทะเบียน

10.30-10.45 น. กล่าวเปิดงาน โดยไพโรจน์ พลเพชร ที่ปรึกษาสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)

10.45-12.00 น. เสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงออกและผลกระทบที่ได้รับเกี่ยวกับการตกเป็นเป้าหมายในการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (การฟ้องคดีปิดปาก)

ร่วมเสวนาโดย

– ชลธิชา แจ้งเร็ว (ประเด็นการเมือง)
– กฤษกร ศิลารักษ์ (ประเด็นสิ่งเเวดล้อมและทรัพยากร)
– พรเพ็ญ คงขจรเกียรติ (ประเด็นจังหวัดชายแดนใต้)
– สุธาสินี แก้วเหล็กไหล (ประเด็นแรงงาน)

ดำเนินรายการโดย ณัฐธิดา ชูมาลัยวงค์

12.00-12.15 น. ช่วงแลกเปลี่ยนคำถาม สำหรับผู้เข้าร่วมและสื่อมวลชน

12.15-13.35 น. เสวนาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ข้อเสนอในการแก้ไขปัญหาในต่างประเทศ และนำเสนอรายงาน “การดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (การฟ้องคดีปิดปาก) ในประเทศไทย” ร่วมเสวนาโดย

– ทนายภาวิณี ชุมศรี ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชน
– สัณหวรรณ ศรีสด คณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากล (ICJ)
– บัณฑิต หอมเกษ สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ดำเนินรายการโดย ยิ่งชีพ อัชฌานนท์

13.35-13.50 น. ช่วงแลกเปลี่ยนคำถาม สำหรับผู้เข้าร่วมและสื่อมวลชน

13.50-14.00 น. สรุปความประเด็นที่ได้รับและชี้แจ้งแนวทางดำเนินการในอนาคตเกี่ยวกับประเด็นการดำเนินคดีเชิงยุทธศาสตร์เพื่อระงับการมีส่วนร่วมในกิจการสาธารณะ (การฟ้องคดีปิดปาก) ในประเทศไทย โดยสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

ร่วมจัดโดย สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน สมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน และมูลนิธิผสานวัฒนธรรม

#SLAPPs #judicialHarassment

รายละเอียดงาน lhttps://www.facebook.com/events/337152603613794/
ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ lhttps://forms.gle/7XW1h3a53Uftd72P7