สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เปิดรับสมัครงาน 2 อัตรา

 

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) หรือ Human Rights Lawyers Association (HRLA) เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักกฎหมาย ทนายความและคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน โดยทำงานทั้งในทางวิชาการและการใช้มาตรฐานทางกฎหมาย โดยเฉพาะการดำเนินคดียุทธศาสตร์เพื่อ    ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและนโยบาย 

ปัจจุบันสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนรับผิดชอบงานคดี “ฟ้องกลับ” จากการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ถูกต้องของเจ้าหน้าที่รัฐหลายคดี เช่น คดีจากการใช้กำลังเข้าสลายการชุมนุมโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คดีที่ตำรวจจับกุมผู้แสดงความคิดเห็นทางการเมืองโดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย คดีที่ตำรวจการตั้งข้อหาดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรม หรือคดีขอให้ศาลเพิกถอนข้อกำหนดและประกาศที่ออกมาจำกัดสิทธิเสรีภาพของประชาชนโดยอ้างอำนาจ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ 

นอกจากนี้ในปี 2566 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ยังมีโครงการพิเศษที่ต้องรณรงค์ สร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมสิทธิส่วนบุคคลในโลกดิจิทัล (Digital Privacy Rights) โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ปฏิบัติงานทางกฎหมายทั้งในประเทศและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจะเป็นโครงการสำคัญที่วางรากฐานประเด็นสิทธิที่มากับโลกยุคสมัยใหม่

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน กำลังมองหาเจ้าหน้าที่มาร่วมงานแบบเต็มเวลา จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ประสานงานคดี  1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

 • ติดต่อประสานงานกับทนายความ คู่ความ และผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายเพื่อดำเนินคดีทางยุทธศาสตร์
 • ค้นคว้าและศึกษาข้อเท็จจริง และข้อกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการดำเนินคดี
 • เข้าร่วมเป็นทีมงานในการดำเนินคดี มีหน้าที่จัดการทั่วไป เช่น จัดเก็บเอกสาร, นำส่งเอกสาร, นัดหมายการประชุมคดี, บริหารค่าใช้จ่ายในการทำคดี ฯลฯ 
 • ถอดบทเรียน สรุปบทเรียนจากการทำคดี และผลิตเป็นงานความรู้นำเสนอสู่สาธารณะ เช่น การเขียนบทความ การเผยแพร่บนเว็บไซต์และโซเชียลมีเดีย จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะ
 • ร่วมรับผิดชอบ และช่วยเหลือกิจกรรมอื่นๆ ของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนตามวาระ

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์
 • มีความสนใจในงานสิทธิมนุษยชน และความเป็นไปทางสังคมการเมืองในปัจจุบัน
 •  สามารถทำงานประสานงานกับผู้คนได้ มีความยืดหยุ่นในการทำงาน แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
 •  สามารถทำเนื้อหาเผื่อเผยแพร่ในสื่ออนไลน์ได้ หรือมีความสนใจที่จะเรียนรู้เพิ่มเติม 
 • ใช้ โปรแกรมในการจัดการงานออฟฟิสได้ดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel โปรแกรมประชุมออนไลน์ หรือโปรแกรมที่ใช้งานแบบฟอร์มของศาล
 • ถ้ามีใบอนุญาตประกอบวิชาชีทนายความ มีประสบการณ์ในการทำงานคดี และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ติดต่อประสานงาน เช่น จัดการประชุม ประสานงานกับวิทยากรและผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 • จัดการงานด้านเอกสารโครงการ เอกสารด้านการเงิน เอกสารที่ใช้ในการจัดกิจกรรม
 • ดูแลฐานข้อมูล สื่อสารข้อมูลกับสมาชิกสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 
 • ดูแลเว็บไซต์ของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน นำข้อมูลเข้าเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์อื่น ๆ 
 • ดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ หรือสาขาที่สนับสนุนงานในความรับผิดชอบได้
 • มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ และสามารถใช้โปรแกรมต่างๆ ได้ดี เช่น Microsoft Word, Microsoft Excel โปรแกรมประชุมออนไลน์ และอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงาน
 • สามารถจัดการดูแลเว็บไซต์ได้ ใช้สื่อโซเชี่ยลมีเดีย เช่น Facebook, Twitter, Youtube ได้
 • มีความสนใจในงานสิทธิมนุษยชน และความเป็นไปทางสังคมการเมืองในปัจจุบัน
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้
 • มีความคล่องแคล่ว และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • หากมีประสบการณ์ด้านงานข้อมูล งานสื่อสารสาธารณะ หรือสามารถทำ infographic ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ค่าตอบแทนทั้งสองตำแหน่งอยู่ระหว่าง 18,000 – 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

มีสวัสดิการประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และประกันอุบัติเหตุ

ระยะเวลาของโครงการ 1 กุมภาพันธ์ 2566 – 30 มิถุนายน 2567

 

ผู้สนใจสามารถส่งข้อมูลส่วนตัว และเขียนอธิบายเหตุผลที่สนใจสมัครงานมาได้ ทาง hrla2008@gmail.com

ภายในวันที่ 25 มกราคม 2566