รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิก 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิก 1 อัตรา

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) หรือชื่อภาษาอังกฤษ Human Rights Lawyers Association (HRLA) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ไม่ใช่องค์กรสังกัดรัฐ องค์กรของเราก่อตั้งขึ้นด้วยการร่วมกันของนักกฎหมาย/ทนายความ รวมถึงคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการให้มีพื้นที่เชื่อมประสานและสนับสนุนการทำงานเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

องค์กรของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยจดทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมายในปี 2556 เราทำงานอยู่ 3 ด้านหลักๆ คือ 1) งานเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย 2) งานคดียุทธศาสตร์ เป็นการใช้มาตรฐานทางกฎหมายและการดำเนินคดีเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แนวปฏิบัติ กฎหมายและนโยบายในภาพรวมที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 3) งานข้อมูล วิชาการและงานสื่อสาร ซึ่งเป็นงานที่จำเป็นในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน เรามีประเด็นยุทธศาสตร์ในการทำงานหลักๆ อยู่ 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ (1) การเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และ (2) การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ การฟ้องคดีปิดปาก (SLAPPs)

 

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา
 2. มีความรู้ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม
 3. มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานแบบมีส่วนร่วม
 5. ทำงานแบบเต็มเวลาและสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้
 6. สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนงานสมาชิก เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการบริหารงานเกี่ยวกับสมาชิก และเครือข่ายของสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เพื่อประชาสัมพันธ์การทำงานของสนส. ให้ข้อมูล และเชิญชวนให้สมัครเป็นสมาชิก หรือร่วมกิจกรรมอื่นๆ กับ สนส. รวมถึงประสานงานและสนับสนุนการทำกิจกรรมระหว่าง สนส. กับสมาชิก หรือเครือข่าย เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของ สนส. โดยมีรายละเอียดงานดังต่อไปนี้

 1. สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วมระหว่าง สมาชิก กับ สนส.
 2. จัดทำเอกสาร และพัฒนาฐานข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก และเครือข่ายของ สนส.
 3. เข้าร่วมกิจกรรมขององค์กรพัฒนาเอกชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 4. ประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 5. ติดตามและสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ สนส.
 6. จัดทำรายงานและประเมินผลการทำงาน.

 

ระยะเวลาการจ้าง : ตามระยะเวลาของโครงการ (1 ปี)

 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ

๐ เงินเดือนตามโครงสร้างองค์กร หรือตามประสบการณ์การทำงาน

๐ มีประกันสังคมและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

๐ การหยุดและการลาเป็นไปตามกฎหมายแรงงาน สำหรับวันทำงานนั้น ปกติเราจะทำงานอาทิตย์ละ 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์) แต่บ่อยครั้งเรามีความจำเป็นต้องทำงานในวันเสาร์และอาทิตย์ หรือวันหยุดราชการ หากมีการทำงานในวันหยุด สามารถจะหยุดชดเชยในวันทำงานปกติได้

 

การสมัคร : รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2563

 

วิธีการสมัคร : รบกวนเขียนจดหมายแนะนำตัว พร้อมส่งสิ่งที่คุณคิดว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับการพิจารณาคัดเลือก อาทิ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน ทำกิจกรรม ฯลฯ มาที่ อีเมล hrla2008@gmail.com

 

การสัมภาษณ์และแจ้งผล

เราจะคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกจากเอกสารที่ผู้สมัครส่งมา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับการติดต่อเชิญมาสัมภาษณ์ต่อไป