สมัครงาน

รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายสมาชิก 1 อัตรา

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) หรือชื่อภาษาอังกฤษ Human Rights Lawyers Association (HRLA) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร ไม่ใช่องค์กรสังกัดรัฐ องค์กรของเราก่อตั้งขึ้นด้วยการร่วมกันของนักกฎหมาย/ทนายความ รวมถึงคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการให้มีพื้นที่เชื่อมประสานและสนับสนุนการทำงานเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน องค์กรของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยจดทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมายในปี 2556 เราทำงานอยู่ 3 ด้านหลักๆ คือ 1) งานเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย 2) งานคดียุทธศาสตร์ เป็นการใช้มาตรฐานทางกฎหมายและการดำเนินคดีเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แนวปฏิบัติ กฎหมายและนโยบายในภาพรวมที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 3) งานข้อมูล วิชาการและงานสื่อสาร ซึ่งเป็นงานที่จำเป็นในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบัน เรามีประเด็นยุทธศาสตร์ในการทำงานหลักๆ อยู่ 2 ประเด็นใหญ่ๆ คือ (1) การเข้าถึงสิทธิในกระบวนการยุติธรรม และ (2) การใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือ การฟ้องคดีปิดปาก (SLAPPs)   คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา มีความรู้ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม […]

สนส. เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน         ตำแหน่งผู้อำนวยการ 1 อัตรา คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความรู้ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร มีความคิดสร้างสรรค์  ทำงานแบบมีส่วนร่วม ทำงานแบบเต็มเวลาและสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการโครงการหรือองค์กรตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ บทบาทและความรับผิดชอบ ดังนี้ คิดริเริ่ม จัดทำแผนงาน และบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สนส.และที่ประชุมใหญ่สนส. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกของสมาคม เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน สื่อสารต่อสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง การสมัคร รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 โดยส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน/กิจกรรม  มาที่ อีเมล hrla2008@gmail.com รายละเอียดเพิ่มเติม

สนส. รับสมัครเพื่อนร่วมงาน 1 ตำแหน่ง

รู้จักเราก่อน สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) หรือชื่อภาษาอังกฤษ Human Rights Lawyers Association (HRLA) เป็นองค์กรไม่แสวงหากำลัง ไม่ใช่องค์กรสังกัดรัฐ  องค์กรของเราก่อกำหนดขึ้นด้วยความต้องการร่วมกันของนักกฎหมาย/ทนายความ รวมถึงคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนกลุ่มหนึ่ง ที่ต้องการให้มีพื้นที่เชื่อมประสานและสนับสนุนการทำงานเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน องค์กรของเราก่อตั้งขึ้นในปี 2551 โดยจดทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมายในปี 2556 สำหรับภารกิจของเรา เราให้ทำงานอยู่ 3 ด้านหลักๆ คือ 1) งานเสริมสร้างศักยภาพและเครือข่าย เพราะเราเชื่อว่าหากมีการร่วมมือกัน  จะช่วยให้มีพลังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้  คล้ายกับคำกล่าวที่ว่าคนเดียวหัวหาย หลายคนเพื่อนตายนั้นแหละ  2) งานคดียุทธศาสตร์  เป็นการใช้มาตรฐานทางกฎหมายและการดำเนินคดีเพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านทัศนคติของบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม แนวปฏิบัติ กฎหมายและนโยบายในภาพรวมที่สอดคล้องกับหลักนิติธรรม และหลักการด้านสิทธิมนุษยชน 3) งานข้อมูล วิชาการและงานสื่อสาร ซึ่งเป็นงานที่จำเป็นในการสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง ปัจจุบัน เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับปัญหาในการใช้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นเครื่องมือในการละเมิดสิทธิมนุษยชน  บางคนอาจจะเรียกสิ่งนี้ว่าการฟ้องคดีปิดปาก (SLAPPs) แต่บางคนอาจจะเรียกว่าการใช้กระบวนการยุติธรรมเพื่อคุกคาม (Judicial Harassment)  และอีกเรื่องที่เราให้ความสำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องสิทธิในกระบวยการยุติธรรมทางอาญา โดยเฉพาะประเด็นการพิจารณาคดีที่เป็นธรรม (Fair Trial) ซึ่งสำหรับประเทศไทย แม้กฎหมายจะค่อนข้างดูดี แต่ในทางปฏิบัติค่อนข้างจะถอยหลังเข้าคลอง […]