ประกาศเปิดรับสมัครผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 31 ตุลาคม 2563 สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) หรือ HRLA เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2551 จากการรวมตัวกันของกลุ่มนักกฎหมาย ทนายความและคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งในทางวิชาการและการใช้มาตรฐานทางกฎหมาย โดยเฉพาะการดำเนินคดียุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและนโยบายให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม และปัจจุบันสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนได้จดทะเบียนเป็นองค์กรตามกฎหมายเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2556 เพื่อให้การดำเนินงานของ สนส. บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจ สนส. จึงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน 1 อัตรา โดยพิจารณาจากราละเอียดดังนี้ คุณสมบัติทั่วไป 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป 2. มีความรู้ ความเข้าใจและแรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม 3. สามารถทำงานได้เต็มเวลา และสามารถเดินทางไปทำงานในพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้ 4. สามารถพูด ฟัง อ่านเขียน และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดีมาก 5. หากมีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการองค์กรตั้งแต่ 2 ปี ขึ้นไป […]

เมื่อผีเจ้าป่าเจ้าเขา ไม่น่ากลัวเท่าผีอุทยานผีเขตห้ามล่า

ลมบนยอดเขาสูงเย็นชื่นหัวใจในยามสาย ม่านหมอกขาวนวลเริ่มเลื่อนลาง มวลแสงสีทองสาดส่องเป็นเส้นลำแสงมองเห็นไกลสุดลูกตาคน ตัดกันกับสีเขียวอ่อนแก่สลับซับซ้อนไกลสุดตางคนเตวถึง มองเห็นรอยวิถีชีวิต ไร่เหล่าบางแปลงกลายเป็นป่าเขียวเข้มแก่ บางแปลงไม่ไกลกันเป็นสีเขียวนวลอ่อน หนึ่งแปลงสะดุดตา

สนส. เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเชิงวิชาการหรืองานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน

สนส. เชิญชวนผู้สนใจส่งบทความเชิงวิชาการหรืองานเขียนอื่นๆ ที่เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สิทธิชุมชน สิทธิด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
และสิทธิในกระบวนการยุติธรรม บทความใดได้รับการพิจารณาเผยแพร่จะได้รับค่าตอบแทนบทความละ 500 บาท