SLAPP Data Center: ฐานข้อมูลคดีฟ้องปิดปากในประเทศไทย

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน ได้จัดทำฐานข้อมูลคดีฟ้องปิดปากในประเทศไทย (SLAPP DATA CENTER ) ขึ้นเพื่อรวบรวมคดีที่เข้าข่ายการฟ้องคดีเพื่อปิดกั้นการมีส่วนร่วมสาธารณะในไทยให้เป็นพื้นที่สำหรับติดตามและค้นคว้าศึกษา

ชวนจับตามอง 5 เรื่องกระบวนการยุติธรรมไทย

วันที่ 10 ธันวาคม เนื่องในวันสิทธิมนุษยชนสากล สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนขอเสนอ 5 เรื่องเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมไทย ที่อยากชวนทุกคนมาร่วมกันจับตามอง และย้ำเตือนให้คิดถึงสิทธิ เสรีภาพ ความเสมอภาค และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ในประเทศไทย