ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน วันนี้ - 31 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีความรู้ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม
 3. มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานแบบมีส่วนร่วม
 5. ทำงานแบบเต็มเวลาและสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการโครงการหรือองค์กรตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทและความรับผิดชอบ

 1. คิดริเริ่ม จัดทำแผนงาน และบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สนส.และที่ประชุมใหญ่สนส.
 2. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกของสมาคม เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน
 3. สื่อสารต่อสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

การสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

โดยส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน/กิจกรรม มาที่ อีเมล hrla2008@gmail.com

รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

"/>

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน

ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน วันนี้ – 31 มีนาคม 2562

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
 2. มีความรู้ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน และกระบวนการยุติธรรม
 3. มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน และพัฒนาองค์กร
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ ทำงานแบบมีส่วนร่วม
 5. ทำงานแบบเต็มเวลาและสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศได้สามารถสื่อสารและใช้ภาษาอังกฤษได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 6. ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานบริหารจัดการโครงการหรือองค์กรตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บทบาทและความรับผิดชอบ

 1. คิดริเริ่ม จัดทำแผนงาน และบริหารโครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ สนส.และที่ประชุมใหญ่สนส.
 2. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีส่วนร่วมระหว่างสมาชิกของสมาคม เจ้าหน้าที่ และเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน
 3. สื่อสารต่อสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง

การสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

โดยส่งรายละเอียดประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน/กิจกรรม มาที่ อีเมล hrla2008@gmail.com

รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 

 

รับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการ

ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งผู้อำนวยการสมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *