ชวนร่วมงานสิทธิมนุษยชนอีสาน “70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนอีสานอยู่ตรงไหน?”

ชวนร่วมงานสิทธิมนุษยชนอีสาน “70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนอีสานอยู่ตรงไหน?”

งานสัมมนาทางวิชาการและเทศกาลสิทธิมนุษยชนอีสาน
“70 ปี ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน : สิทธิชุมชนอีสานอยู่ตรงไหน?“
วันที่ 24 พ.ย. 2560 ณ ห้องประชุม D-415 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ม.มหาสารคาม(ที่ตั้งขามเรียง)

08.00น. ลงทะเบียน
08.30 น. การเปิดงาน
08.45 น. เสวนาทางวิชาการเรื่อง “สถานการณ์สิทธิมนุษยชนอีสานในปัจจุบัน”
วิทยากร :
– คุณเลิศศักดิ์ คำคงศักดิ์ ผู้ประสานงานกลุ่มนิเวศวัฒนธรรม
– คุณสุวิทย์ กุหลาบวงศ์ เลขาธิการ กป.อพช.อีสาน
– คุณอ้อมบุญ ทิพย์สุนา สภาองค์กรชุมชนตำบลลุ่มแม่น้ำโขง 7 จังหวัดภาคอีสาน
– คุณกฤษกร ศิลารักษ์ สมัชชาคนจน-กรณีเขื่อนปากมูล สคจ.
– คุณปราโมทย์ ผลภิญโญ เครือปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน
10.00 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.15 น. เสวนาทางวิชาการเรื่อง “สิทธิมนุษยชนอีสานภายใต้บริบทการพัฒนาและการทำให้เป็นอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง”
วิทยากร :
– อ.ดร.ไชยณรงค์ เศรษฐเชื้อ ม.มหาสารคาม
– อ.กิติมา ขุนทอง ม.ราชภัฏสกลนคร
– อ.วชิรวัตติ์ อาริยะสิริโชติ ม.มหาสารคาม
11.30 น. “องค์กรระหว่างประเทศพบประชาชนอีสาน”
– Shawn Friele, Second Secretary (Political and Economic) สถานทูตแคนาดา
– Andrew L. Armstrong, Second Secretary (Political Section) ตัวแทนสถานทูตอเมริกา
12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
– กิจกรรมนิสิตในรายวิชาสิทธิมนุษยชนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
13.00 น. ปาฐกถาพิเศษเรื่อง “สถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคอีสาน” โดย คุณอังคณา นีละไพจิตร กสม.
13.15 น. “หลักการสิทธิมนุษยชนจากมุมมองนานาชาติ”
– H.E. Ambassador Staffan Herrström เอกอัครราชทูตสวีเดน
– H.E. Ambassador Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์
– H.E. Ambassador Brian John Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษ
14.00 น. “ความท้าทายของกรอบสิทธิมนุษยชนในโลกใหม่ของเรา”
– H.E. Ambassador Staffan Herrström เอกอัครราชทูตสวีเดน
– H.E. Ambassador Satu Suikkari-Kleven เอกอัครราชทูตฟินแลนด์
– H.E. Ambassador Brian John Davidson เอกอัครราชทูตอังกฤษ
– นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง (หลังจากนี้กิจกรรมจะแบ่งเป็น 2 ส่วน)
14.30-15.40 น. เอกอัครราช/ตัวแทนสถานทูต/กสม. แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทน 17 ชุมชนท้องถิ่น (closed door sessions)
14.45-16.30 น. กิจกรรมตลาดวิชาสิทธิมนุษยชนเพื่อมวลประชา โดย แอมเนสตี้ฯไทย (AI) มูลนิธิผสานวัฒนธรรม (CRCF) โครงการจัดตั้งสมาคมการเมืองและความยุติธรรมฯ (SAPJA) สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน(HRLA) และหลักสูตรหลักสูตร ศศ.บ.(สิทธิมนุษยชน)
16.30 น. ปิดการสัมมนา