ร่วมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในระบบกฎหมายไทย

งานของเรา

งานเครือข่าย
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายนักกฎหมาย ทนายความสิทธิมนุษยชนและเครือข่ายการทำงานอื่นๆ  เพื่อร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานทางกฎหมายที่สอดคล้องกับหลักการสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรม
งานวิชาการ
เป็นแหล่งฐานข้อมูลด้านสิทธิมนุษยชนและกฎหมาย เผยแพร่องค์ความรู้ด้านกฎหมายและคดีสิทธิมนุษยชนต่อสาธารณะ ตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างการเรียนรู้ประเด็นสิทธิมนุษยชนในสังคม
ฐานข้อมูลคดีสิทธิฯ
รวบรวมข้อมูลคดีด้านสิทธิมนุษยชนและคดียุทธศาสตร์ด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อการศึกษาค้นคว้า และแลกเปลี่ยนถกเถียงในสังคม เพื่อนำไปสู่การสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่อยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม และสิทธิมนุษยชน

ความเคลื่อนไหว