about us

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน หรือ สนส. เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน โดยเป็นพื้นที่ที่รวมนักกฎหมาย ทนายความ และคนที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อส่งเสริม ปกป้อง คุ้มครองสิทธิ รวมถึงการขับเคลื่อน และเผยแพร่แนวคิด นโยบาย กฎหมาย เพื่อให้สิทธิมนุษยชนเป็นที่ยอมรับในสังคม

การดำเนินการ จะเน้นการขับเคลื่อนกับสมาชิกเพื่อนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ซึ่งสมาขิกของ สนส. จะประกอบด้วยนักกฎหมาย และทนายความที่ปฏิบัติอยู่ในองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนด้านต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ รวมทั้งอาจารย์และนิสิตนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยต่างๆ

สนส. เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไร มีรายได้จากเงินบริจาค และเงินบำรุงจากสมาชิกรายปี โดยเงินนั้นจะถูกนำไปใช้ในการให้ความช่วยเหลือทางคดียุทธศาสตร์หรือคดีสิทธิมนุษยชนที่ สนส. รับมาดำเนินการ ซึ่งการดำเนินคดีของ สนส. นั้น จะเน้นขับเคลื่อนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้สอดคล้องกับหลักนิติธรรม หลักการสิทธิมนุษยชน และความเป็นธรรมทางสังคม