สนส. รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชน (สนส.) เกิดจากการรวมตัวกันของกลุ่มนักกฎหมาย ทนายความและคนทำงานด้านสิทธิมนุษยชนที่มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรม ความเป็นธรรมในสังคม และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ทั้งในทางวิชาการและการใช้มาตรฐานทางกฎหมาย เช่น การดำเนินคดียุทธศาสตร์ การผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายและนโยบาย โดยหวังร่วมกันว่าจะสามารถสร้างบรรทัดฐานทางกฎหมายที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักนิติธรรม สิทธิมนุษยชนและความเป็นธรรมในสังคม

คุณสมบัติ

  1. จบการศึกษาชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไป สาขาใดก็ได้
  2. สามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน โดยเฉพาะ Microsoft word ,Microsoft excel ได้ดี
  3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี เปิดกว้างในการเรียนรู้ มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานเป็นทีม และอดทนต่อแรงกดดันได้ดี
  4. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัด ต่างประเทศ และทำงานนอกเวลาการทำงานได้

บทบาทหน้าที่

  1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในสำนักงานและบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องในเรื่องการเบิกจ่าย การจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย การรับ – ส่งเอกสาร การสำรองค่าใช้จ่าย และการบันทึกข้อมูลรายรับและรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ
  2. จัดเตรียมและจัดระเบียบวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานให้เป็นระบบ ทำทะเบียนควบคุมเพื่อให้เกิดการเบิกจ่ายอุปกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพและให้พร้อมสำหรับการทำงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
  3. จัดระเบียบเอกสาร หนังสือและจดหมายต่าง ๆ ตามหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบ
  4. ติดต่อ ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องภายนอกสำนักงาน เช่น จัดเตรียมสถานที่ประชุม สถานที่พักหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ระยะเวลาการจ้าง : ตามกำหนดระยะเวลาของโครงการ

ค่าตอบแทน: 15,000 บาท ต่อเดือน

สวัสดิการ: ค่าโทรศัพท์ ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น

เริ่มปฏิบัติงาน: เดือนพฤษภาคม

การสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2561

วิธีการสมัคร: ให้ผู้สมัครเขียนจดหมายแนะนำตัว พร้อมประวัติการศึกษาการทำงานมาที่ อีเมลhrla2008@gmail.com

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 0918729025

การสัมภาษณ์และแจ้งผล

สมาคมนักกฎหมายสิทธิมนุษยชนจะคัดเลือกผู้สมัครรอบแรกจากเอกสารที่ผู้สมัครส่งมา ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรกจะได้รับการติดต่อเชิญผู้มาสัมภาษณ์